Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình Đờn ca tài tử của Câu lạc bộ Nghệ thuật Trường Đại học An Giang”; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Thanh niên “Đoàn viên sinh viên với việc xây dựng hình ảnh của Trường Đại học An Giang” năm 2019 của Đoàn Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Dựa vào tình hình thực tế của Hội thi, nay Ban Chấp hành Đoàn trường thông báo đến các thí sinh dự thi vòng 2, cụ thể như sau:

Căn cứ Chương trình tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự hội thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Chương trình Tư vấn tuyển sinh sau đại học năm 2019 với Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh của Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Giải việt dã truyền thống 26/3 lần thứ XIX năm 2019 của Tỉnh Đoàn An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia chạy diễu hành, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Giải việt dã truyền thống 26/3 lần thứ XIX năm 2019 của Tỉnh Đoàn An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự giải việt dã, cụ thể như sau:

Chi tiết kế hoạch và danh sách đăng ký các bạn xem tại đây:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thi Thủ lĩnh thanh niên năm 2019 của Đoàn Trường Đại học An Giang; Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau: