Căn cứ Kế hoạch số 299-KH/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 24/8/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc“Tổ chức Diễn đàn “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu” lần III năm 2020”;

Căn cứ Công văn 1563-CV/TĐTN-ĐKTHTN ngày 07/9/2020 của Tỉnh Đoàn An Giang về việc triển khai chương trình “Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu” lần III, năm 2020.

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc đăng ký tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký: đến hết ngày 15/10/2020.

2. Nội dung đăng ký: xem chi tiết và đăng ký tại website http://trithuctrevietnam.vn/

Trên đây là thông báo về việc đăng ký tham dự “Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu” lần III năm 2020 của Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các Bí thư Đoàn trực thuộc triển khai về đơn vị theo đúng tinh thần thông báo trên./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Đặng Thế Lực