Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/BCSĐ ngày 26/3/2021 của Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức Cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên Star Awards 2021 với chủ đề "Văn hóa, di sản, hội nhập";

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể học sinh, sinh viên của trường tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên của Trường.

2. Địa chỉ thi: https://starawards.vn/.

3. Thời gian thi, hình thức, giải thưởng cuộc thi: xem file đính kèm hoặc tại website chính thức của cuộc thi.

* Lưu ý: Vòng thi trực tuyến - Starship kết thúc vào Chủ Nhật 25/4/2021.

4. Yêu cầu đối với các Đoàn trực thuộc, các Chi đoàn:

- Các Đoàn trực thuộc, các Chi đoàn triển khai và yêu cầu mỗi đoàn viên, hội viên bắt buộc tham gia ít nhất 01 lần thi.

- Các Chi đoàn lập danh sách sinh viên tham gia làm minh chứng lớp cộng điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2020 - 2021.

- Căn cứ theo thành tích và số lượng đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi; Ban Thường vụ Đoàn Trường sẽ xem xét hình thức khen thưởng và làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

Trên đây là công văn về việc phát động đẩy mạnh tham gia Cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên Star Awards 2021 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các đoàn cơ sở triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực

Đính kèmDung lượng
CV day manh tham gia Cuoc thi tieng Anh Star Awards 2021.pdf616.09 KB
29-KH.BCSĐ.pdf5 MB