Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 86-KHPH/TĐTN-STP, ngày 15/6/2021 giữa Tỉnh Đoàn và Sở Tư pháp tỉnh An Giang về việc “Tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Internet tìm hiểu Pháp luật năm 2021”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Địa chỉ thi: http://tinhdoanangiang.vn (Website Tỉnh Đoàn An Giang).

2. Thời gian kết thúc cuộc thi: đến hết 31/7/2021.

3. Thể lệ, hình thức, giải thưởng cuộc thi: xem file đính kèm.

4. Yêu cầu đối với các Đoàn trực thuộc, Chi đoàn:

- Các Đoàn trực thuộc, Chi đoàn triển khai và yêu cầu mỗi đoàn viên, hội viên bắt buộc tham gia ít nhất 01 lần thi (không bắt buộc đối với sinh viên năm cuối DH18 & CD43).

- Các Chi đoàn lập danh sách sinh viên tham gia làm minh chứng lớp cộng điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2020 - 2021.

(Cộng 2đ mục III.2 đối với DH21 & CD45; Cộng 2đ mục III.3 đối với các khóa còn lại).

- Căn cứ theo thành tích và số lượng đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi; Ban Thường vụ Đoàn Trường sẽ xem xét hình thức khen thưởng và làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng năm học.

Trên đây là công văn về việc phát động Cuộc thi trực tuyến trên Internet tìm hiểu Pháp luật năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các đoàn cơ sở triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực

Đính kèmDung lượng
The le cuoc thi truc tuyen tren internet tim hieu phap luat 2021.pdf231.82 KB