Nhằm khảo sát nắm bắt tình hình sinh viên đang ở tại TP. Long Xuyên có nhu cầu về quê nơi địa phương sinh sống, qua đó phối hợp với địa phương hỗ trợ đưa đón sinh viên về quê (nếu có).

Nay Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo sinh viên về việc khảo sát, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: sinh viên đang ở tại TP. Long Xuyên có nhu cầu về quê nơi địa phương sinh sống.

2. Tham gia khảo sát tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1ErLuLRyJbK3qLOSAuBGdw289ybGIOZ9J3oOLPdANPxo/

* Lưu ý: sinh viên đăng ký kiểm tra email thường xuyên để nhận thông báo.

3. Thời gian khảo sát: đến hết Thứ Ba 24/8/2021.

Trên đây là thông báo về việc khảo sát nắm bắt tình hình sinh viên đang ở tại TP. Long Xuyên có nhu cầu về quê nơi địa phương sinh sống của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các Đoàn cơ sở triển khai và thông báo đến sinh viên thực hiện theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực