Căn cứ Kế hoạch số 524 ngày 15/6/2021 của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức các hoạt động Mùa hè tình nguyện năm 2021;

Nay Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo đến tất cả sinh viên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 về việc kê khai thông tin, cụ thể như sau:

1. Nội dung:

Sinh viên tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 đăng ký theo thông báo Trường hoặc tại các địa phương đều được đề nghị cộng điểm rèn luyện và khen thưởng tham gia Chiến dịch Mùa hè tình nguyện 2021 tùy theo mức độ tham gia.

2. Sinh viên tham gia kê khai thông tin tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1EbbGB59VWKpSQ1ot3O79fzXPrwyoTRwbEnnvSTPs8dE/

3. Thời gian kê khai: đến hết Chủ Nhật 12/9/2021.

* Lưu ý:

- Sau thời gian trên sinh viên không thực hiện kê khai, Đoàn Trường sẽ không giải quyết các khiếu nại về sau.

- Sinh viên kê khai đảm bảo trung thực đúng với thực tế tham gia. Trường hợp kê khai sai sự thật, nhà trường phát hiện sẽ có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

Trên đây là thông báo về việc kê khai thông tin sinh viên tham gia công tác hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các Đoàn cơ sở triển khai và thực hiện theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                                     BÍ THƯ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                               Đặng Thế Lực