Căn cứ công văn số 2188/BTL-CT ngày 01/9/2021 của Bộ Quốc Phòng về việc tổ chức gia Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam";

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

1, Địa chỉ thi:. https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/

2. Thể lệ, hình thức, thời gian thi xem chi tiết tại đây:

https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/the-le-cuoc-thi/

3. Yêu cầu đối với các Đoàn trực thuộc, Chi đoàn và sinh viên tham gia:

- Các Đoàn trực thuộc, Chi đoàn triển khai và yêu cầu mỗi đoàn viên, hội viên tích cực tham gia.

- Sinh viên tham gia được cộng 2đ mục III.2 đối với DH21 & CD45; Cộng 2đ mục III.3 đối với các khóa còn lại. Với yêu cầu sau:

+ Sinh viên được cộng điểm rèn luyện phải trả lời đúng 4/10 câu hỏi (tức đạt 4đ/10đ) trở lên.

+ Sinh viên khai báo thông tin tham gia tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1jwQJHZ7SnB_upIDSeBcLAcmAalNUNjy0qA8ake0BkOE/

* Lưu ý: trường hơp sinh viên không khai báo thông tin sẽ không được cộng điểm rèn luyện, thời gian khai báo đến khi kết thúc cuộc thi 26/9/2021.

- Căn cứ theo thành tích và số lượng đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi; Ban Thường vụ Đoàn Trường sẽ xem xét hình thức khen thưởng và làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng năm học.

Trên đây là công văn về việc phát động tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các đoàn cơ sở triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                    PHÓ BÍ THƯ

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                Trần Trung Quốc