Căn cứ Kế hoạch số 412-KH/TWĐTN-BTG, ngày 26/8/2021 của Trung ương Đoàn về việc tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”;

Căn cứ công văn số 2189-CV/TĐTN-BTG ngày 06/9/2021 của Tỉnh Đoàn An Giang về việc phát động tham gia “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Thể lệ, hình thức, thời gian thi: xem chi tiết file đính kèm trong thông báo.

- Sinh viên tham gia thi trên ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam.

2. Yêu cầu đối với các Đoàn trực thuộc, Chi đoàn và sinh viên tham gia:

- Các Đoàn trực thuộc, Chi đoàn triển khai và yêu cầu mỗi đoàn viên, hội viên bắt buộc tham gia.

- Sinh viên tham gia được cộng 2đ mục III.2 đối với DH21 & CD45; Cộng 2đ mục III.3 đối với các khóa còn lại. Với yêu cầu sau:

+ Sinh viên được cộng điểm rèn luyện phải trả lời đúng 7/20 câu hỏi (tức đạt 35đ/100đ) trở lên.

+ Sinh viên khai báo thông tin tham gia tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1SzKAwXUZ82BYrYPhODoQkCkuUhl7lkZw8NYAv0kTcME/

* Lưu ý: trường hơp sinh viên không khai báo thông tin sẽ không được cộng điểm rèn luyện, thời gian khai báo đến khi kết thúc Vòng thi tuần 24/10/2021.

- Căn cứ theo thành tích và số lượng đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi; Ban Thường vụ Đoàn Trường sẽ xem xét hình thức khen thưởng và làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng năm học.

Trên đây là công văn về việc phát động tham gia "Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam" của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các đoàn cơ sở triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                    PHÓ BÍ THƯ

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                Trần Trung Quốc

Đính kèmDung lượng
The le thi truc tuyen Cuoc thi tim hieu NQ DH XIII cua Dang.pdf252.09 KB