Căn cứ công văn số 1575/BHXH-PTTVPTĐT, ngày 24/9/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang về việc tổ chức “Cuộc thi tìm hiểu ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Thể lệ, hình thức, thời gian thi: xem chi tiết file đính kèm trong thông báo.

Sinh viên đọc kỹ thể lệ và tham gia thi tại đây:

https://myaloha.vn/cuoc-thi/cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-ung-dung-vssid-bao-hiem-xa-hoi-so-15956

2. Yêu cầu đối với các Đoàn trực thuộc, Chi đoàn và sinh viên tham gia:

- Sinh viên tham gia được cộng 2đ mục III.2 đối với DH21 & CD45; Cộng 2đ mục III.3 đối với các khóa còn lại. Với yêu cầu sau:

+ Sinh viên được cộng điểm rèn luyện phải trả lời đúng 4/10 câu hỏi trở lên.

+ Sinh viên khai báo thông tin tham gia tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1jHw2liXTVFTpjZFi63F0bKHdhgyovb1FsLKvkL20Qa8/

* Lưu ý: trường hơp sinh viên không khai báo thông tin sẽ không được cộng điểm rèn luyện, thời gian khai báo đến khi kết thúc cuộc thi ngày 15/11/2021.

- Căn cứ theo thành tích và số lượng đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi; Ban Thường vụ Đoàn Trường sẽ xem xét hình thức khen thưởng và làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng năm học.

Trên đây là công văn về việc phát động tham gia "Cuộc thi tìm hiểu ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số" của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các đoàn cơ sở triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                    PHÓ BÍ THƯ

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                Trần Trung Quốc

Đính kèmDung lượng
The Le Cuoc thi VssID.pdf179.24 KB