Căn cứ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2021;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể học sinh, sinh viên của trường tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Địa chỉ thi:. https://thanhnienvoivanhoagiaothong.vn/

2. Thể lệ, hình thức, thời gian thi:

Xem chi tiết tại https://thanhnienvoivanhoagiaothong.vn/ hoặc file đính kèm trong thông báo.

3. Yêu cầu đối với các Đoàn trực thuộc, Chi đoàn và học sinh, sinh viên tham gia:

- Các Đoàn trực thuộc, Chi đoàn triển khai và yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên của trường tham gia cuộc thi (bắt buộc).

- Sinh viên tham gia được cộng 2đ mục III.2 đối với DH21 & CD45; Cộng 2đ mục III.3 đối với các khóa còn lại. Với yêu cầu sau:

+ Sinh viên được cộng điểm rèn luyện phải trả lời đúng 5/15 câu hỏi (tức đạt 50đ/150đ) trở lên.

+ Sau khi tham gia đạt điều kiện trên, sinh viên khai báo thông tin tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1epG3NCFTKMO3jgyvs4XtdynIPGgrmW4Pj2zzFfmMzpI/

* Lưu ý: trường hơp sinh viên không khai báo thông tin sẽ không được cộng điểm rèn luyện, thời gian khai báo đến khi kết thúc thi Vòng loại 12/12/2021.

- Căn cứ theo thành tích và số lượng đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi; Ban Thường vụ Đoàn Trường sẽ xem xét hình thức khen thưởng và làm cơ sở xét thi đua, khen thưởng năm học 2021 - 2022.

Trên đây là công văn về việc phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2021 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các đoàn cơ sở triển khai hiệu quả theo đúng tinh thần thông báo trên./.

                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                    PHÓ BÍ THƯ

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                Trần Trung Quốc

Đính kèmDung lượng
CV tham gia cuoc thi Thanh nien voi van hoa giao thong.pdf823.76 KB
The le cuoc thi Thanh nien voi van hoa giao thong.pdf220.99 KB