Căn cứ công văn số 4191/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát động tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Thể lệ, hình thức, đối tượng, thời gian thi:

- Sinh viên tham gia thi trực tuyến và xem thông tin tại website https://hocvalamtheobac.vn/ hoặc trên ứng dụng di động hocvalamtheobac.

- Thi vòng loại: bắt đầu từ 10h00’ ngày 12/9/2022 (Thi trong 04 tuần).

2. Yêu cầu đối với các Đoàn trực thuộc, Chi đoàn và sinh viên tham gia:

- Các Đoàn trực thuộc, Chi đoàn triển khai và yêu cầu mỗi đoàn viên, sinh viên bắt buộc tham gia.

- Sinh viên tham gia được Cộng 2đ mục I.6 đối với DH20; Cộng 2đ mục I.3 đối với DH21, DH22, DH23. Với yêu cầu sau:

+ Sinh viên được cộng điểm rèn luyện phải thi đạt 10/30 câu hỏi (tức đạt 100đ/300đ) trở lên.

+ Sinh viên thi đạt 25/30 câu hỏi (tức đạt 250đ/300đ) trở lên sẽ được nhận giấy khen Đoàn Trường (không có tiền thưởng) và được cộng điểm khen thưởng cấp Trường.

+ Sinh viên thi đạt đủ số điểm trên khai báo thông tin tham gia tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/1zjnoKN_Hj-eq0kRSrsV4XI8sPKM-DS5_fpFsty0Yj2U/

Trên đây là công văn về việc phát động tham gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 của Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang. Đề nghị các Đoàn cơ sở, các Chi đoàn triển khai tham gia hiệu quả theo đúng tinh thần công văn trên./.

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                                Đặng Thế Lực 

Đính kèmDung lượng
Bo GD&DT - CV phat dong Cuoc thi hoc tap lam theo Bac 2022.pdf845.21 KB