Căn cứ chương trình tổ chức tuyên truyền chính sách Bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2023 - 2024 của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang cho sinh viên Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h30’, Chiều Thứ Sáu, 15/12/2023.

2. Địa điểm: Hội trường 600, Khu Trung tâm, Trường Đại học An Giang.

3. Trang phục: áo đoàn thanh niên / áo hội sinh viên / áo sơ mi trắng.

4. Số lượng:

Số lượng: 300 sinh viên.

Đăng ký tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/10Rx6rmm9rNMkf7dhG4arYjQO2BXehBl_I8OSvycJvAI/

5. Sau khi tham gia xong chương trình sinh viên xác nhận đã tham gia theo link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1Uw5-ctAUWwinMgnxUOhOwKFKivpiDs4iJ2BRnmwuysY/

* Ghi chú: Sinh viên tham dự được cộng 2đ mục III.2 Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024.

* Lưu ý:

- Sinh viên đăng ký thành công kiểm tra email để nhận phản hồi tham dự, có mặt theo đúng thời gian và địa điểm quy định.

- Sinh viên đăng ký tham dự được cộng điểm rèn luyện theo quy định, trường hợp vắng mặt không có lý do sẽ bị trừ điểm rèn luyện.

- Sinh viên tham dự không có lịch học trong lớp, tham dự đến cuối chương trình không được bỏ về giữa giờ làm ảnh hưởng đến hình ảnh chung của sinh viên Trường Đại học An Giang.

- Đề nghị các bạn thực hiện theo đúng quy định. Trân trọng cảm ơn!

                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
                                                                                                      
BÍ THƯ

                                                                                                       (Đã ký)

                                                                                             Trần Trung Quốc