DANH SÁCH
 Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang
Nhiệm kỳ: 2018 - 2020

Đ/c Trần Trung Quốc

Chủ tịch Hội Sinh viên

Đ/c Phạm Trung Hiếu

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

Đ/c Cao Hoàng Uyên

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

GHI CHÚ

1

Trần Trung Quốc

Chủ tịch

 

2

Phạm Trung Hiếu

Phó Chủ tịch

 

3

Cao Hoàng Uyên

Phó Chủ tịch

 

4

Trần Thị Huỳnh Hoa

Ủy viên thư ký

 

5

Võ Thị DIễm Mi

Ủy viên thư ký

 

6

Lê Thái Nguyên

Ủy viên thư ký

 

7

Trương Gia Đức Tài

Ủy viên thư ký

 

8

Nguyễn Thị Thủy

Ủy viên thư ký

 

9

Nguyễn Ngọc Trọng

Ủy viên thư ký

 

10

Phạm Tú Anh

Ủy viên BCH

 

11

Mạch Thiệu Cường

Ủy viên BCH

 

12

Huỳnh Văn Diễn

Ủy viên BCH

 

13

Võ Thị Huỳnh Diệu

Ủy viên BCH

 

14

Nguyễn Khanh Em

Ủy viên BCH

 

15

Chế Thị Ngọc Hân

Ủy viên BCH

 

16

Đinh Hoàng Huy

Ủy viên BCH

 

17

Lê Thị Thu Nga

Ủy viên BCH

 

18

Trần Thị Thu Ngân

Ủy viên BCH

 

19

Phan Thanh Ngoan

Ủy viên BCH

 

20

Nguyễn Minh Nhựt

Ủy viên BCH

 

21

Lê Trung Ngọc Phát

Ủy viên BCH

 

22

Nguyễn Văn Thái

Ủy viên BCH

 

23

Hồ Quang Kỳ Thái

Ủy viên BCH

 

24

Dương Thị Yến Thu

Ủy viên BCH

 

25

Nguyễn Ngọc Anh Thy

Ủy viên BCH

 

26

Bùi Kim Trình Trình

Ủy viên BCH

 

27

Nguyễn Thị Bảo Yến

Ủy viên BCH

 

BCH Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang nhiệm kỳ 2018 - 2020