HỌ TÊN

CHỨC VỤ

PGS, TS Võ Văn Thắng - Bí thư Đoàn trường Khóa I, II, III giai đoạn 2001 - 2007. 

PGS, TS Võ Văn Thắng

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang các Khóa I, II, III giai đoạn 1999 - 2007.

- Chức vụ, vị trí công việc hiện nay: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.

 ThS. Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Đoàn trường Khóa IV (2007-2012)

ThS. Nguyễn Thanh Hải

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang Khóa IV nhiệm kỳ (2007-2012).

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang các Khóa I, II, III giai đoạn 1999 - 2007.

- Chủ tịch Hội Sinh viên Khóa II, III giai đoạn 2003 - 2007.

- Chức vụ, vị trí công việc hiện nay: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề An Giang.

ThS. Trương Thanh Hải - Phó Bí thư Đoàn trường Khóa I, II, III giai đoạn 2001-2007

ThS. Trương Thanh Hải

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang các Khóa I, II, III giai đoạn 2001 - 2007.

- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên các Khóa II, III giai đoạn 2003 - 2007.

- Chức vụ, vị trí công việc hiện nay: Phó Trưởng phòng Khảo thí & ĐBCL.

ThS. Huỳnh Thanh Tiến - Chủ tịch Hội SV, Phó Bí thư Đoàn trường Khóa IV (2007-2012)

TS. Huỳnh Thanh Tiến

- Chủ tịch Hội Sinh viên Khóa IV (2007-2012).

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang khóa IV (nhiệm kỳ 2007-2012).

- Chức vụ, vị trí công việc hiện nay: Giám đốc Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng Trường Đại học An Giang.

Đ/c La Thị Kim Bách - Phó Bí thư Đoàn trường Khóa IV (2007-2012)

Đ/c La Thị Kim Bách

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang Khóa IV (2007-2012).

- Chức vụ, vị trí công việc hiện nay: CBGV Trung tâm Bồi dưỡng nhà giáo và Phát triển kỹ năng sư phạm.

 ThS. Trịnh Phước Nguyên - Bí thư Đoàn trường Khóa V (2012-2014)

ThS. Trịnh Phước Nguyên

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang Khóa V nhiệm kỳ 2012 - 2014.

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang Khóa IV nhiệm kỳ 2007-2012.

- Chức vụ, vị trí công việc hiện nay: VIện phó Viện Biến đổi khí hậu.

ThS. Phan Duy Bằng - Bí thư Đoàn trường Khóa VI (2015-2017)

ThS. Phan Duy Bằng

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang khóa VI nhiệm kỳ 2015 - 2017.

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang khóa V nhiệm kỳ 2012 - 2014.

- Chức vụ, vị trí công việc hiện nay: Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang.

Đ/c Nguyễn Thiên Thanh - Chủ tịch Hội sinh viên, Phó Bí thư Đoàn trường khóa V, VI

Đ/c Nguyễn Thiên Thanh

- Chủ tịch Hội Sinh viên Khóa V, VI giai đoạn 2013 - 2018.

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang khóa V, VI giai đoạn 2012 - 2017.

- Chức vụ, vị trí công việc hiện nay: Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn An Giang.

ThS. Trần Kim Ngân - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang khóa VI - nhiệm kỳ 2015 - 2017

ThS. Trần Kim Ngân

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang khóa VI nhiệm kỳ 2015 - 2017.

- Chức vụ, vị trí công việc hiện nay: CBGV Văn phòng Đảng ủy Trường Đại học An Giang.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang khóa VII - nhiệm kỳ 2017 - 2019

ThS. Đặng Thế Lực

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang khóa VII, VIII giai đoạn 2017 - 2024.

- Chức vụ, vị trí công việc hiện nay: Bí thư Đoàn Trường, Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học An Giang.


 Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang khóa VII - nhiệm kỳ 2017 - 2019

Đ/c Trần Trung Quốc

- Chủ tịch Hội SInh viên Trường Đại học An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang khóa VII, VIII giai đoạn 2017 - 2024.

- Chức vụ, vị trí công việc hiện nay: Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học An Giang.


Đ/c Dương Mai Linh
 

- Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học An Giang khóa VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024.

- Chức vụ, vị trí công việc hiện nay: Phó Bí thư Đoàn Trường, CBGV Khoa Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường.