Thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ về nhiệm vụ năm học 2014 – 2015; nhằm nhanh chóng ổn định bộ máy Ban Đại diện (BĐD) lớp, Ban chấp hành (BCH) Chi đoàn, Chi hội Sinh viên, nhà trường phối hợp các tổ chức đoàn thể hướng dẫn việc tổ chức Đại hội lớp, Chi đoàn, Chi hội Sinh viên và Đại hội BCH Đoàn, Hội cấp cơ sở năm học 2014 – 2015, cụ thể như sau:

A - MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Tổ chức đại hội nghiêm túc; đại hội thực sự là ngày hội của toàn thể đoàn viên, sinh viên trong toàn trường.

- Thông qua đại hội lựa chọn các đoàn viên, sinh viên có đủ phẩm chất và năng lực bầu vào Ban Đại diện lớp, BCH Chi đoàn, Chi hội Sinh viên và bổ sung BCH Đoàn, Hội cấp cơ sở.

B - NỘI DUNG:

I - Thời gian:

1/ Đối với các lớp khoá cũ: Từ ngày 05/9/2014 đến ngày 25/9/2014.

2/ Đối với các lớp khoá mới: GVCN, Đoàn Khoa, Liên Chi Hội Sinh viên chỉ định BCH lâm thời trước ngày 25/9/2014.

3/ Đối với các Đoàn Khoa, Trường PTTHSP: Từ ngày 25/9/2014 đến ngày 15/10/2014.

II - Về nguyên tắc:

- Đại hội lớp, Chi đoàn, Chi hội sinh viên được tổ chức trong 01 (một) buổi, thể hiện được tinh thần tập trung dân chủ và được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Ban Chủ nhiệm các khoa và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Các văn bản chuẩn bị cho đại hội và nhân sự các tổ chức phải được chủ nhiệm lớp, lãnh đạo khoa và các tổ chức liên quan duyệt trước khi đại hội.

- BCH Liên Chi hội và BCH Chi hội sinh viên sẽ được tiến hành hiệp thương dân chủ, sau khi bầu BCH Đoàn cùng cấp.

- Đối với các lớp mới tuyển vào trường, chưa tiến hành bầu cử, chủ nhiệm lớp kết hợp với các tổ chức liên quan chỉ định tạm thời BCH Chi đoàn, Ban Đại diện lớp và BCH Chi hội sinh viên theo qui chế công tác HSSV và Điều lệ Đoàn TNCS HCM, Hội Sinh viên Việt Nam.

III - Cơ cấu bộ máy:

1/ Tiêu chuẩn:

- Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý, biết tổ chức các hoạt động vì tập thể, có trách nhiệm với công việc được giao, có kinh nghiệm trong công tác đoàn thể,...

- Học lực từ loại khá trở lên (đối với sinh viên).

2/ Số lượng:

2.1 - Đối với Chi đoàn, cơ cấu vào BCH 03 người đối với Chi đoàn dưới 80 ĐV; 05 người đối với Chi đoàn từ 81 ĐV trở lên.

- Bí thư: Phụ trách chung.

- Phó Bí thư: Phụ trách công tác tổ chức.

- Các Ủy viên BCH: Phụ trách phong trào.

2.2 - Đối với lớp, cơ cấu vào Ban Đại diện 03 người:

- Lớp trưởng: Phụ trách chung.

- Lớp phó 1: Phụ trách học tập.

- Lớp phó 2: Phụ trách đời sống.

 */ Lưu ý: Lớp trưởng nằm trong BCH Chi đoàn, phải là Phó Bí  thư kiêm nhiệm.

2.3 - Đối với Chi hội sinh viên, cơ cấu vào BCH 03 người đối với Chi hội dưới 80 SV; 05 người đối với Chi hội từ 81 SV trở lên.

- Chi hội trưởng: Phụ trách chung.

- Các Chi hội phó: Phụ trách phong trào.

*/ Lưu ý: Chi hội trưởng phải  là lớp trưởng kiêm nhiệm.

2.4 - Đối với Đoàn cấp cơ sở Bầu BCH có từ 5 đến 15 Ủy viên. Nếu BCH có dưới 9 Ủy viên thì có Bí thư và 01 Phó Bí thư. Có từ 9 Ủy viên trở lên bầu Ban thường vụ gồm Bí thư, Phó Bí thư và các Ủy viên thường vụ.

IV - Các công việc cần chuẩn bị trước khi đại hội:

1. Văn bản: Mỗi tổ chức phải chuẩn bị các văn bản sau đây:

1.1 - Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013 – 2014 và phương hướng công tác năm học 2014 – 2015.

1.2 - Bản tự phê của BCH Chi đoàn – Chi hội, BĐD lớp trong nhiệm kỳ vừa qua.

1.3 - Danh sách trích ngang của các ứng cử viên.

1.4 - Phiếu bầu cử.

1.5 - Thư mời đại hội.

2. Về nhân sự:

Việc giới thiệu danh sách ứng cử viên cho các tổ chức nói trên phải thực hiện đúng qui trình, tiêu chuẩn, số lượng đã qui định.

3. Trang trí: Phải có cờ nước, cờ Đoàn, ảnh Bác, lọ hoa, biểu ngữ và băng rôn tuyên truyền (đặc biệt là Hội nghị BCH.Đoàn Khoa, Khối).

4. Chương trình Đại hội:

4.1 - Nghi thức:

- Chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca, mặc niệm.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Bầu chủ toạ đoàn, Ban thư ký.

- Mời chủ toạ đoàn, Ban thư ký lên vị trí làm việc.

4.2 - Nội dung:

- Thông qua báo cáo tổng kết 2013 - 2014 và phương hướng công tác năm học 2014 – 2015 của lớp, Chi đoàn, Chi hội sinh viên.

- Thảo luận các văn bản, biểu quyết các chỉ tiêu.

- Thảo luận các văn bản của Đoàn cấp trên (nếu có).

- Đọc bản tự phê và công bố hết nhiệm kì.

- Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn cấp trên.

4.3 - Bầu cử:

- Các tổ chức giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử.

- Ứng cử và đề cử bổ sung (nếu có).

- Niêm yết danh sách bầu cử của các tổ chức.

- Ban bầu cử sinh hoạt thể lệ bầu cử.

- Bầu cử (theo trình tự: Chi đoàn, lớp, Chi hội sinh viên).

- Kiểm phiếu, sinh hoạt văn nghệ.

- Công bố kết quả bầu cử.

- Ra mắt BCH các tổ chức.

4.4 - Phát biểu của đại biểu (Ban Chủ nhiệm Khoa, Đoàn cấp trên).

4.5 - Bế mạc.

V – Tổ chức thực hiện:

1. Nhà trường giao cho lãnh đạo các Khoa chỉ đạo Giáo viên Chủ nhiệm các lớp phối hợp với Đoàn TNCS.HCM cùng cấp duyệt nội dung và nhân sự:

- Chủ nhiệm lớp duyệt phương hướng, báo cáo tổng kết, nhân sự đại hội lớp sau đó thông qua Ban Chủ nhiệm khoa.

- Bí thư Đoàn Khoa phối hợp với chủ nhiệm lớp duyệt phương hướng, báo cáo tổng kết, nhân sự đại hội Chi đoàn.

2. Các phòng chức năng phối hợp với các Khoa triển khai kế hoạch. Sau đại hội, tập hợp tình hình báo cáo với BGH.

Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang kết hợp với các Khoa bố trí cho các lớp khoá mới dự Đại hội mẫu để rút kinh nghiệm trước khi các lớp này tổ chức đại hội.

3. Trong quá trình đại hội, thư kí của Chi đoàn, Chi hội, lớp ghi biên bản riêng và sau đại hội 03 ngày, gởi toàn bộ hồ sơ về:

- Lớp: nộp tại P. Khoa, Khối tập hợp để quản lý, theo dõi. Sau đó gởi về P.CTSV.

- Chi đoàn, Chi hội Sinh viên: nộp tại Đoàn Khoa. Sau đó, Đoàn Khoa tổng hợp nộp về Đoàn trường, Hội Sinh viên.

* Thời gian: Hạn chót 15/10/2014.

Trên đây là Hướng dẫn mang tính chất định hướng chung. Nhà trường yêu cầu các trưởng đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện hướng dẫn này nghiêm túc theo tinh thần đã đề ra.

TM. BTK HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thiên Thanh

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Trịnh Phước Nguyên

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Võ Văn Thắng

 

Đính kèmDung lượng
Huong dan to chuc Dai hoi lop, Chi Doan, Chi Hoi 2014-2015.pdf1.42 MB