Căn cứ Hướng dẫn số 129-HD/TĐTN-BTG ngày 11/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh An Giang về việc “Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”;

Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cấp bộ Đoàn và cán bộ, Đoàn viên học sinh, sinh viên Trường Đại học An Giang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Di chúc thiêng liêng và tấm gương đạo đức của Người; tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên An Giang học tập, rèn luyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.

- Góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên về học tập và làm theo lời Bác, góp phần xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

- Nội dung các hoạt động kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức, phù hợp với quy mô và tính chất của sự kiện kỷ niệm. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Nội dung:

- Ôn lại giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên về nội dung cơ bản và giá trị to lớn, khẳng định sự trường tồn của Di chúc.

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với tuyên truyền về việc thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đoàn, đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành việc làm thường xuyên, liên tục đối với các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ Đại học An Giang.

 2 - Tuyên truyền về những thành tựu vẻ vang của cách mạng Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Người trong cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên.

- Tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích trong học tập và làm theo lời Bác; phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong thực hiện Di chúc và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về những gương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác những năm qua ở các cấp bộ Đoàn trong tỉnh.

- Chủ động đấu tranh, bác bỏ những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lãnh tụ; phê phán những tư tưởng, hành vi không đúng với lời dạy của Người.

- Tuyên truyền về các hoạt động trong dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Hình thức:

2.1. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Đưa nội dung học tập và thảo luận về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt Chi Đoàn, tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên ôn lại những nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp với sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

- Thời gian tổ chức tập trung trong các tháng 9, 10, 11 năm 2014. Từng nội dung cụ thể học tập, thảo luận về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do các cơ sở Đoàn xác định cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, trên cơ sở một số gợi ý dưới đây:

+ Tháng 9: Học tập, ôn lại nội dung, giá trị, ý nghĩa Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Tháng 10: Thảo luận về con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới, đề ra phương hướng phấn đấu thực hiện những giá trị của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

+ Tháng 11: Kiểm điểm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, chú trọng việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.

2.2. Tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Các cơ sở Đoàn tuyên truyền, vận động Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia, tạo sự lan tỏa sâu rộng của diễn đàn “45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Trung ương Đoàn tổ chức trên Báo Tiền Phong và một số trang báo, tạp chí của Đoàn (từ đầu tháng 9/2014 và kết thúc vào cuối tháng 11/2014).

- Các cơ sở Đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin đại chúng, hệ thống thông tin của Đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, mời các nhân chứng lịch sử giao lưu với cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên; tuyên truyền về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có “Tâm trong, Trí sáng, Hoài bão lớn”.

2.3. Đánh giá việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cấp bộ Đoàn:

Các cơ sở Đoàn tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả 45 năm thực hiện Di chúc của Người, nhất là phần nội dung Di chúc của Người nói về thanh niên; việc đánh giá này cần gắn với kiểm điểm việc thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp bộ Đoàn những năm qua, đồng thời đề ra được phương hướng, nhiệm vụ cụ thể thực hiện Di chúc của Người trong thời gian tới.

2.4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người:

Các cấp bộ Đoàn tổ chức các chương trình nghệ thuật, lưu diễn các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; chiếu phim tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại gắn với tuyên truyền về 45 năm thực hiện Di chúc của Người.

2.5. Tiếp tục tôn vinh, nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác:

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về những tấm gương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác sau Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III năm 2014; 85 gương Thanh niên tiên tiến “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh An Giang, giai đoạn 2012 - 2014 trên các phương tiện tuyên truyền thông tin đại chúng, hệ thống thông tin của Đoàn, thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các hoạt động lớn cấp tỉnh của Đoàn.

- Các cơ sở Đoàn chú trọng việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các gương thanh niên tiên tiến học tập và làm theo lời Bác tại địa phương, đơn vị mình, xây dựng nhân tố nòng cốt trong thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về những tấm gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, cách làm hay trong thực hiện Di chúc và trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3. Tài liệu:

- Tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành: Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tài liệu được gửi kèm hướng dẫn này, đề nghị các đơn vị sao y để cung cấp tới các cơ sở Đoàn).

- Tài liệu học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” và các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh những năm trước đây.

- Thư gửi tuổi trẻ cả nước của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ III (Đăng trên Website của Trung ương Đoàn: doanthanhnien.vn).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp trường:

- Xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Người trong các cấp bộ Đoàn của tỉnh.

- Giới thiệu các tài liệu sinh hoạt chuyên đề, đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những lời dạy của Bác với thanh niên trên Cổng Thông tin điện tử của Đoàn trường: http://youth.agu.edu.vn/ và triển khai đến từng đơn vị Đoàn Cơ sở, Chi đoàn cơ sở.

- Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong thực hiện Di chúc; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Các Cơ sở Đoàn:

- Căn cứ hướng dẫn của Đoàn trường, xây dựng hướng dẫn triển khai và chỉ đạo các Chi đoàn tổ chức thực hiện.

- Kịp thời phát hiện và nhân rộng các gương điển hình. Có hình thức tuyên dương, khen thưởng kịp thời.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Trịnh Phước Nguyên

Đính kèmDung lượng
Huong dan tuyen truyen 45 nam Di chuc cua CT HCM.pdf375.13 KB
De cuong tuyen truyen 45 nam thuc hien Di chuc cua CT HCM.pdf259.74 KB