Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2015 – 2016; nhằm kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong HSSV; nhằm giải đáp những thắc mắc và hỗ trợ kịp thời cho các Chi đoàn giải quyết những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ học tập và công tác phong trào;

Đoàn Trường, Hội Sinh viên phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên triển khai kế hoạch họp Bí thư – Lớp trưởng định kỳ hằng tháng, cụ thể như sau:

I. Nội dung thực hiện:

- Các Chi đoàn tổng hợp ý kiến phản ánh và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên sinh viên trong các cuộc họp Chi đoàn và gửi báo cáo góp ý về P.CTSV thông qua việc đăng nhập vào trang web http://sao.agu.edu.vn/ trước ngày 20 hằng tháng (tài khoản đăng nhập là email cá nhân theo hệ thống email trường).

- Tổ chức họp định kỳ hằng tháng vào ngày 25 hằng tháng (nếu ngày 25 bị trùng vào tối thứ Bảy hoặc Chủ nhật thì sẽ dời lại vào Thứ Hai tuần sau). Sau khi ban hành kế hoạch này, Đoàn Trường sẽ không đăng thông báo cho mỗi kỳ họp sắp tới, ngoại trừ các trường hợp hủy hoặc dời ngày họp khác với quy định này.

- Các Chi đoàn không nộp phiếu góp ý hằng tháng hoặc vắng mặt trong các cuộc họp định kỳ sẽ bị trừ điểm rèn luyện của Bí thư và Lớp trưởng (0,5đ/1lần), đồng thời cắt giảm tiền hỗ trợ hằng tháng của đồng chí vắng họp tháng đó.

- Trong trường hợp Bí thư và Lớp trưởng không dự họp được phải báo trực tiếp với Đoàn trường và xin ý kiến giải quyết về việc cử các thành viên khác trong BCH Chi đoàn, Chi hội hoặc Ban đại diện lớp dự thay.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Đoàn trường, Hội Sinh viên:

- Phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên trực tiếp chỉ đạo quá trình thực hiện.

- UB kiểm tra thường xuyên theo dõi, nhắc nhở.

- Tổng hợp các ý kiến đóng góp, báo cáo với Đảng ủy, BGH nhà trường và phối hợp với các đơn vị phòng ban chức năng có liên quan để giải quyết các vấn đề.

2. Đoàn Khoa trực thuộc:

- Triển khai kế hoạch đến từng Chi đoàn và nhắc nhở, đôn đốc trong suốt quá trình thực hiện.

- Giải quyết ở cấp cơ sở những thắc mắc, yêu cầu của các Chi đoàn, duyệt kỹ các nội dung kiến nghị của Chi đoàn trước khi gửi về Đoàn trường.

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ.

- Chi đoàn trực thuộc:

- Tiến hành họp Chi đoàn hằng tháng để tổng hợp ý kiến của đoàn viên.

- Nộp phiếu góp ý đúng thời gian quy định.

- Tham dự họp đầy đủ.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Đoàn Khoa, các Chi đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt kế hoạch này.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Phan Duy Bằng

Đính kèmDung lượng
Ke hoach to chuc hop BT-LT dinh ky hang thang Nam hoc 2015 - 2016.pdf1.06 MB
SO DO CHO NGOI HOP BT-LT 2015 - 2016.png1.14 MB
STT THE HIEN VI TRI CHO NGOI HOP BT-LT 2015 - 2016.pdf367.12 KB