Chiến dịch hè tình nguyện

Cố gắng nắn nót từng chữ, một lớp phổ cập đêm Ảnh:TP.Đoàn Sinh viên (SV) tham gia hoạt động Ánh sáng Văn hóa hè- 2008 ở huyện Tri Tôn gồm 73 thành viên. Hiện nay, số SV trên đều đã được phân công về đầy đủ 15 xã, thị trấn của huyện thực hiện nhiệm vụ.