Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch số 377-KH/TWĐTN-TNTH ngày 27/4/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV năm 2021;

Căn cứ Công văn số 1958-CV/TĐTN-TTNTH ngày 12/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang về việc triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV năm 2021,

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể sinh viên của trường tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Chương trình AGU - Xanh 2021 của Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang;

Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ công vắn số 1915-CV/TĐTN-BTG ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang về việc phát động tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể học sinh, sinh viên của trường tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức trưng bày tài liệu hưởng ứng Ngày sách Việt Nam và Ngày sách Bản quyền thế giới của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/BCSĐ ngày 26/3/2021 của Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức Cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên Star Awards 2021 với chủ đề "Văn hóa, di sản, hội nhập";

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể học sinh, sinh viên của trường tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức triển lãm sách và trao học bổng của TS. Võ Tá Hân của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Ngày giao dịch việc làm tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 332-KH/TĐTN-TTNTH, ngày 17/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về việc tổ chức “Cuộc thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên tỉnh An Giang năm 2021”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể học sinh, sinh viên của trường tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Buổi giao lưu về phương pháp học tập Tiếng Anh và giới thiệu thông tin học bổng học tập tại Hoa Kỳ dành cho sinh viên của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Buổi giới thiệu thông tin về các chương trình học và học bổng ở Đại học Okayama, Nhật Bản của Trường Đại học An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau: