Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch số 412-KH/TWĐTN-BTG, ngày 26/8/2021 của Trung ương Đoàn về việc tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”;

Căn cứ công văn số 2189-CV/TĐTN-BTG ngày 06/9/2021 của Tỉnh Đoàn An Giang về việc phát động tham gia “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 371/TĐTN-BPT ngày 03/9/2021 của Tỉnh Đoàn An Giang về việc tổ chức gia Cuộc thi ảnh qua góc nhìn của bạn năm 2021;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 2188/BTL-CT ngày 01/9/2021 của Bộ Quốc Phòng về việc tổ chức gia Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam";

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ công văn số 3808/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 06/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức gia Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 524 ngày 15/6/2021 của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức các hoạt động Mùa hè tình nguyện năm 2021;

Nay Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo đến tất cả sinh viên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 về việc kê khai thông tin, cụ thể như sau:

Cuộc thi video clip “Thời khắc khó quên” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm phản ánh kịp thời những hoạt động tiêu biểu, hình ảnh đẹp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, nhất là hình ảnh lực lượng tuyến đầu đang nỗ lực ngày đêm trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19.

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động đến toàn thể sinh viên tham gia cuộc thi, cụ thể như sau:

Nhằm khảo sát nắm bắt tình hình sinh viên đang ở tại TP. Long Xuyên có nhu cầu về quê nơi địa phương sinh sống, qua đó phối hợp với địa phương hỗ trợ đưa đón sinh viên về quê (nếu có).

Nay Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo sinh viên về việc khảo sát, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 524 ngày 15/6/2021 của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức các hoạt động Mùa hè tình nguyện năm 2021;

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021 của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học An Giang;

Nay Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia tham gia Đội hỗ trợ phòng chống dịch (Đợt 4), cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 524 ngày 15/6/2021 của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức các hoạt động Mùa hè tình nguyện năm 2021;

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021 của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học An Giang;

Nay Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo tuyển tình nguyện viên tham gia tham gia Đội hỗ trợ phòng chống dịch (Đợt 3), cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 86-KHPH/TĐTN-STP, ngày 15/6/2021 giữa Tỉnh Đoàn và Sở Tư pháp tỉnh An Giang về việc “Tổ chức Cuộc thi trực tuyến trên Internet tìm hiểu Pháp luật năm 2021”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang phát động tham gia cuộc thi, cụ thể như sau: