Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ chương trình tổ chức tập huấn Đào tạo kỹ năng bán hàng, phân phối hàng hóa, xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang của Sở Công thương tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ thông báo số 662/TB-TTDVVL ngày 29/9/2020 của Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang về việc “tổ chức Ngày giao dịch việc làm tháng 10 năm 2020”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2020 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh An Giang phối hợp với Trung tâm hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa phía Nam (Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ chương trình hoạt động và nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học An Giang thông báo tuyển tình nguyện viên thường trực hỗ trợ công việc, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức “Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Công văn của Trung tâm giáo dục và Phát triển về việc triển khai chương trình học bổng STEM của Quỹ Châu Á.

Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng STEM cho Tân nữ sinh viên, nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ thư mời tham dự tập huấn “Hành vi vi phạm trong Thương mại điện tử và lựa chọn mô hình Thương mại điện tử phù hợp với doanh nghiệp” của Sở Công thương tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 299-KH/TWĐTN-ĐKTHTN ngày 24/8/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc“Tổ chức Diễn đàn “Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu” lần III năm 2020”;

Căn cứ Công văn 1563-CV/TĐTN-ĐKTHTN ngày 07/9/2020 của Tỉnh Đoàn An Giang về việc triển khai chương trình “Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu” lần III, năm 2020.

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo về việc đăng ký tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ công văn về việc huy động lực lượng tham dự chương trình tập huấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu phát triển thị trường cũa Tỉnh Đoàn An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức chương trình văn nghệ “Thất Sơn hòa điệu lần II năm 2020” của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau: