Thông báo Đoàn - Hội

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo sinh viên tham dự cuộc thi, cụ thể như sau:

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham gia buổi phỏng vấn lấy ý kiến người học, cụ thể như sau:

Kế hoạch phối hợp số 47-KHPH/SVHTTDL-TĐTN ngày 30/7/2019 giữa Tỉnh Đoàn và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang về việc “Tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2019”;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Buổi tọa đàm xin ý kiến chuyên gia và người hưởng lợi tại Trường Đại học An Giang của Khoa Công tác Xã hội của Trường Đại học KHXH&NV;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội thảo tập huấn Dự án phát triển Thương mại điện tử bền vững (Phần 2) của Sở Công thương tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Căn cứ văn bản hướng dẫn 1277/HD-ĐHAG của Trường Đại học An Giang về việc tổ chức Đại hội lớp, Chi đoàn, Chi hội Năm học 2019 - 2020:

Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học An Giang thông báo tập huấn hướng dẫn tổ chức Đại hội, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Quê hương và con người An Giang” năm 2019;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo sinh viên tham dự cuộc thi, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến thông tin Hội nhập kinh tế quốc tế 2019 của Sở Công thương tỉnh An Giang;

Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học An Giang thông báo huy động sinh viên tham dự chương trình, cụ thể như sau:

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.

Chi tiết vui lòng xem tập tin đính kèm.